ارتوز

ارتوز چیست؟
ارتوز، بریس یا وسایل کمکی مورد استفاده در خارج از بدن که برای حمایت از اندام ها، جلوگیری از پیشرفت مشکلات مرتبط با اسکلت و عضلات یا کمک به دستگاه اسکلتی عضلانی بدن استفاده می شود.

انواع ارتوز:
ارتوزهای ستون فقرات: گردن، تنه، کمر
ارتوزهای مربوط به اندام فوقانی: بازو، آرنج، دست و انگشتان
ارتوزهای مربوط به اندام تحتانی: لگن، زانو، مچ پا، کف پا، انگشتان


مدت زمان استفاده از ارتوز:
ارتوز برای پشتیبانی از قسمتی از بدن مورد استفاده قرار میگیرد و می تواند به صورت موقت بعد از جراحی یا جراحت یا به صورت دایمی در مشکلات طولانی مدت و مزمن استفاده شود.
ارتوز

بریس Brace یا ارتوز Orthosis نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته و پوشیده میشود تا حرکت اندام را کنترل کرده و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد.

علم درست کردن ارتوز و بریس را اورتوتیکز Orthotics یا ارتوپدی فنی و کسی که آنها را میسازد را ارتوتیست Orthotist مینامند.

کسی که ارتوز یا بریس میسازد باید از آناتومی، فیزیولوژی و بیومکانیک بدن اطلاع کافی داشته و به علم مواد و مهندسی هم آگاهی داشته باشد.

مراکز ارتوپدی فنی که ارتوز میسازند معمولا پروتز یا اندام های مصنوعی را هم ساخته و در اختیار افراد قرار میدهند.

بریس و ارتوز چه کمکی به بیمار میکند

هدف استفاده از ارتوز و بریس عبارتست از

  • کنترل و هدایت، محدود کردن و یا کاملا بیحرکت کردن یک اندام یا یک مفصل یا قسمتی از بدن
  • مهار کردن حرکت مفصل در یک جهت و اجازه دادن حرکت در سایر جهات
  • کمک به حرکت مفصل
  • کمک به بازپروری یک شکستگی بعد از خارج کردن گچ
  • تصحیح شکل قسمتی از بدن به منظور بهتر کردن حرکت و کاهش درد