ما به شما کمک می کنیم قدرت و روحیه خود را بازیابی کنید.

پروتز یا اعضای مصنوعی

پروتز چیست؟

پروتز یا اعضای مصنوعی وسیله ای مصنوعی است که جایگزین قسمت از دست رفته ی بدن در اثر ضربه،بیماری یا اختلالات همراه فرد از بدو تولد می شود.

پروتزها برای بازگرداندن عملکرد قسمت از دست رفته ی بدن جایگزین می شوند. پروتز باید متناسب با ظاهر ،نیازهای عملکردی و شرایط اقتصادی و فردی هر شخص طراحی و ساخته شود.

انواع پروتز:
پروتز های زیبایی: معمولا نقش عملکردی ندارند و برای بازگرداندن ظاهر اندام به شکل طبیعی استفاده می شود مثل انگشتان دست

پروتز های عملکردی : شامل پروتز های مکانیکی و مایو الکتریک می شود

پروتز مکانیکی: با استفاده از قدرت عضلات قسمت های دیگر کار میکنند مثل باز شدن مچ دست پروتزی توسط انقباض بازو و کشیده شدن بند متصل به مچ پروتز مایو الکتریک: کارگزاری الکترود در عضلات دیگر و استفاده از پیام عصبی منتقل شده به آن برای کنترل حرکات پروتز

طبقه بندی پروتز بر اساس محل استفاده:

اندام فوقانی شامل: بالای بازو،پایین بازو،بالای آرنج،پایین آرنج، دست و انگشتان

اندام تحتانی: پروتز لگن،بالای زانو،پایین زانو، مچ پا، کف پا، انگشتان پا

پروتز های صورت: بینی،گوش،چشم

پروتز سینه( در عضو قطع شده)

پروتز انگشت شست
پروتز زیبایی